Trwa komunikacja

Regulamin sprzedaży biletów online Muzeum Historycznego w Ełku

Regulamin zakupu online biletów indywidualnych na przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu online biletów indywidualnych na przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową (dalej określane jako „bilety”), za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej Muzeum Historycznego w Ełku.
 2. Muzeum oferuje usługi zakupu online biletów indywidualnych w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Muzeum.
 3. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzenie faktu zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie przed dokonaniem płatności.
 4. Z treścią ww. regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Muzeum w zakładce Bilety online - Regulamin. Przejazdy odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.
 5. System funkcjonuje poprawnie w wersjach przeglądarek: Google Chrom wersja 85, 86, 87, 88 i 89, Microsoft Edge wersja 88 i 89, Firefox wersja 85 i 86, Safari wersja 13 i 14.
 6. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Muzeum Historycznym w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk,
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.muzeum.elk.pl w tym:
   • wprowadzenie danych Kupującego,
   • wybór dnia przejazdu kolejką/wydarzenia oraz ilości biletów,
   • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
   • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Muzeum Historyczne w Ełku.
 7. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup biletów indywidualnych.
 8. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Brak wpływu środków w ciągu 12 godzin skutkuje anulowaniem zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane są wyłącznie za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186.
 9. Zakup biletów odbywa się zgodnie z obowiązującym cennikiem sprzedaży biletów. Bilety pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty.
 10. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. W trakcie procesu zakupu biletów on-line, Kupujący przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe tj. obowiązkowo adres e-mail, zaś dobrowolnie numer telefonu. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 12. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na
  przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Historyczne w Ełku, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania sprzedaży biletów i realizacji umowy.
 13. Muzeum Historyczne w Ełku nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 14. Muzeum Historyczne w Ełku nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 15. Muzeum Historyczne w Ełku zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Muzeum Historycznym w Ełku.
 16. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 17. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora płatności, bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Kupujący powinien niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaje biletów, daty i godziny przejazdu.
 18. Muzeum nie odpowiada za niedostarczenie biletu w przypadku podania przez Kupującego błędnego adresu e-mail, jak również w przypadku zatrzymania wiadomości przez system antyspamowy systemu pocztowego Kupującego.
 19. Kupujący, który wybierze w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki lub zwolnienia z opłaty za przejazd w czasie kontroli. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do przejazdu oraz nie podlegają zwrotowi.
 20. Kupujący drukuje bilet lub zapisuje na urządzeniu mobilnym po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Muzeum Historyczne w Ełku. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym podlega weryfikacji w trakcie kontroli.
 21. Bilety ważne są w dniu terminu wybranym przez klienta podczas zakupu. Niewykorzystane po tym czasie bilety (utracona ważność) nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 22. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jeden przejazd Ełcką Koleją Wąskotorową.
 23. Wszystkie informacje na temat oferty Muzeum Historycznego w Ełku, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie www.muzeum.elk.pl
 24. Muzeum Historyczne w Ełku zastrzega sobie prawo do odmowy przejazdu osobie:
  1. okazującej bilet zniszczony lub nieczytelny,
  2. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  3. posiadającej broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
  4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
   W w/w przypadkach Muzeum Historyczne w Ełku nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety.
 25. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu online biletów. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt. 1 b RODO w celach związanych z realizacją transakcji zakupu online biletów na zwiedzanie, o których mowa w Regulaminie.
 26. Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk.
 27. Zebrane dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum t.j. operatorowi płatności celem świadczenia usług płatniczych oraz dostawcy systemu celem realizacji zamówienia przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum.
 28. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@muzeum.elk.pl
 29. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami tj.:
  1. dla kupujących którzy poprosili o wystawienie faktury za zakupioną usługę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku (art.70 §1 i art.86 §1 Ordynacji podatkowej)
  2. dla pozostałych kupujących przez okres 2 lat od daty transakcji celem potwierdzenia realizacji usługi i otrzymania płatności za jej realizację,
 30. Pozostałe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Muzeum Historycznego w Ełku w zakładce: Polityka Prywatności.
 31. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu online biletów wysyłając wiadomość e-mail na adres zamowienia@muzeum.elk.pl lub listownie na adres Muzeum Historyczne w Ełku ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, z dopiskiem „Reklamacja – Bilety online” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 32. W reklamacji Kupujący powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 33. Reklamacji nie podlega liczba biletów dostępnych do sprzedaży w Systemie.
 34. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Muzeum poinformuje Kupującego o jej rezultacie na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną, na adres wskazany w reklamacji.
 35. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
 36. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym:
  1. zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 20214r. o prawach konsumenta, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jeżeli Muzeum wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
  2. zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, tym samym bilety nie podlegają zwrotowi.
 37. W wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie, zakupione bilety podlegają zwrotowi najpóźniej na 24 godziny przed datą zwiedzania. Prośby zawierające zgłoszenie zwrotu można dokonać przesyłając je na adres e-mail: zamowienia@muzeum.elk.pl
 38. Bilety zakupione online nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie.
 39. W przypadku, gdy zakupione bilety nie mogą być zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum poinformuje o ww. fakcie Kupującego oraz dokona zwrotu wpłaconej kwoty.
 40. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 41. Bilety zakupione online nie mogą być kopiowane lub przerabiane.
 42. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów, za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 43. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania systemu prosimy o kontakt tel. 534 535 004, e-mail: zamowienia@muzeum.elk.pl w dniach wtorek - niedziela, w godz. 9.30-16.30.
 44. Kupujący, przy zakupie online biletów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym. Dokonując zakupu za pośrednictwem systemu internetowego Kupujący potwierdza akceptację zapisów regulaminu.
 45. Dokonywanie zakupu on-line biletów za pośrednictwem Systemu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Kupujący, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Kupujący.